AMAÇ VE KAPSAM

V. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE KÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU

“Toplum-Birey İkileminde Ortak Değerler ve Farklılıklar”

En küçük toplumsal birliktelik ve örgütlenme olan aileden, şehir ve devlete, şehir ve devletten küresel mevcudiyete, her aşama ve toplumsal koşulda bireyin ait olduğu bütün içerisindeki konumu önemlidir. Özellikle son dönemlerde, hızlı küreselleşme ile birlikte toplum ve birey arasındaki ilişkiler, kırılmalar, mecburiyetler, ayrılıklar ve iş bölümü; disiplinlerarası bilimsel merakın odağı haline gelmiştir. On dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkmış ve gelişmiş felsefi ve sosyal bilimsel doktrinlerin ve yirminci yüzyıl düşüncelerinin bütünü özellikle toplum ve birey arasındaki ilişkileri anlamaya adanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın her yerinde yoğun bir etkide bulunan liberal ekonomik ve hukuki modellerin en merkezi meselesi, toplum ile birey arasındaki ilişkilerin içeriğidir.

Toplumsal sözleşmelerde ve pratiklerde bireyin hak, yetki ve özgürlükleri ile bireylerin beraber yaşamından kaynaklanan mecburiyetler, sorumluluklar ve bireysel iş yükü arasındaki dengeyi ölçülü bir seviyede bulabilmek kolay değildir. Kurumsal dünya, neredeyse tamamen bir ile çok arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinden doğan bir dünyadır. Küresel çapta yaşanan toplumsal değişme sürecinde her insanın ortak talebi, gereksinimi ve kabulü, kurallı bir toplumsal düzende kendisinden vazgeçmek ve kendini inkâr etmek zorunda kalmadan yaşayabilmektir. Artık yer yer küreselleşmenin sonunun tartışıldığı bu dönemde, insanlar arası iletişim ve ilişkilerde gitgide güven azalmasına ve insanların birbirlerinden kaçışlarına tanık olunabilmektedir. Bu vakıa, toplum ile birey arasındaki ikilemde ortak değerlerin ve farklılıkların yeniden belirlenmesi ve tanımlanmasını gerektirmektedir. Her belirlenimde toplumun yapısı ve işleyişi değiştiği gibi bireyin konumu ve cevabı da değişmektedir. Böylece günümüz dünyasında da; felsefe, sosyoloji, antropoloji, etnoloji, iktisat, psikoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, tarih, coğrafya, hukuk ve ilahiyat gibi birçok bilim dalının hala en güncel ve çözümlenemeyen problematiği, toplum ve birey etkileşiminin değişken sınırları ve normlarının çağa göre yeniden ve yeniden belirlenmesidir.

Toplum ile birey arasındaki ikilemden doğan birçok kavram disiplinler arası araştırma ve incelemelerin konusu durumundadır. Kimlik, aidiyet, farklılık, beden, kültür, öteki, gelenek, yenilik, ekstremizm, değerler, tanınma politikaları, özne, iktidar, örtüşen görüş birliği, iletişimsel eylem, postmodernizm, küreselleşme, sosyal medya ve benlik gibi birçok kavramın ortaya çıkışındaki en önemli nedenlerden biri toplum ile birey arasında sürdürülebilir bir uyumun zeminine ulaşabilmektir.
Toplum ile birey arasında sadece kavramsal değil, aynı zamanda olgusal bir uyumun imkânları üzerinde düşünmek, araştırma ve tartışmalar yapmak, hem entelektüel uğraşların ve hem de akademik çevrelerin ortak bir ödevidir. İnsanlar arasında azalmış güvenin yeniden temin edilmesi ve bireyin toplumu sahiplenmesi için geliştirilebilecek öneriler, toplum-birey ikilemine dair akademik araştırma ve tartışmaların ortak hedefidir. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu’nun beşincisi “Toplum-Birey İkileminde Ortak Değerler ve Farklılıklar” ana temasıyla 2019 yılında Mardin’de düzenlenecektir. Bu yılki konusu, toplum-birey ikilemi olan sempozyumun amacı kalıcı bir barış için iki kavramın sahici olgusal içerimlerini saptamak ve bu çerçevede yol gösterici olmaktır.

Sempozyuma bütün ilgili takipçiler, daha özelde yerli ve yabancı akademisyenler, araştırmacılar, aydınlar, şairler, sanatçılar, öğretmenler, öğrenciler ve STK üyeleri ve temsilcileri başvurabilirler. Sosyal bilimlerin bütün dallarını ilgilendiren toplum-birey ikilemi konusunda ortaya konacak bütün entelektüel ve akademik katkıların değerli olduğunu düşünmekteyiz.
.