KABUL EDİLEN ÖZETLER


KABUL EDİLEN ÖZETLER

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI VAKIF, MEDENİYET VE SANAT
Prof. Dr. Ali AKPINAR MEDENİYETİN BÂNİLERİ VE MEDENİYET ŞEHRİNİN KALBİ
Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR THE QUEST FOR ILM AND HIKMAH AS AN AGENT OF ISLAMIC CIVILIZATION
Prof. Dr. Faruk KARACA MEDENİYETİN İNŞASINDA DİN, TEFEKKÜR VE KİŞİSEL GELİŞİM
Prof. Dr. Hayri ERTEN İSLAM MEDENİYETİNDE AİLEYİ KORUYUCU MÜESSESELER
Prof. Dr. İbrahim COŞKUN MEDENİYETLERİN İNŞASINDA PEYGAMBERLERİN ROLÜ
Prof. Dr. Kemal ÖZCAN KIRIM TATAR MİLLİ KİMLİĞİNİN MUHAFAZASINDA ÖZBEKİSTAN’IN ROLÜ
Prof. Dr. Mahmut ATAY BATI DIŞI MEDENİYET ARAYIŞLARININ GÜNCEL İMKANI OLARAK POSTKOLONYAL TARTIŞMALAR
Prof. Dr. Mevlüt UYANIK AHMET YESEVİ VE NURETTİN TOPÇU’NUN DİN VE DİNDARLIK TASAVVVURLARININ MUKAYESELİ İNCELENMESİ
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ FARABİ’YE GÖRE MEDİNETÜ’L-FAZILA/MEDENİYETİN KURUCU DİNAMİKLERİ
Prof. Dr. Mustafa TAVUKÇUOĞLU MEDENİYET İNŞASI KAPSAMINDA KİŞİSEL MANEVİ BAKIM VE STRES
Prof. Dr. Mustafa TOKER FARKLI MEDENİYET ÇEVRELERİNİN TÜRKÇE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM TÜRK İSLAM MEDENİYETİNİN SANAT TEMELLERİ
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ NÜBÜVVET VE MEDENİYET İLİŞKİSİ
Prof. Dr. Sinan GÖNEN KÜLTÜREL SÜREKLİLİK VE MEDENİYET OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ
Doç. Dr. Ahmet KOYUNCU ULUSAŞIRI GÖÇLER BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE GÖÇ VE İSKAN POLİTİKALARI
Doç. Dr. Ali ÖGE ÖZBEKİSTANLI ÂLİM ZEMAHŞERÎ’NİN ŞÂZ KIRAATLERE YAKLAŞIMI
Doç. Dr. Ayşe Sıdıka OKTAY FÂRÂBÎ’NİN MEDENİYET TASAVVURU ERDEMLİ ŞEHRİN KURUCU UNSURLARI OLARAK FELSEFE VE DİN
Doç. Dr. Bekir BİÇER KÜRTLER VE ORTA DOĞU
Doç. Dr. Ferhat TEKİN GELENEKSEL VE MODERN ZİHNİYET DİKOTOMİSİNDE BEDEN: SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ
Doç. Dr. Harun IŞIK MALEK BENNABİ’NİN DÜŞÜNCELERİ IŞIĞINDA İSLAM MEDENİYETİNİN YENİDEN İNŞASININ İMKANI
Doç. Dr. Hikmet ATİK TÜRK EDEBİYATININ İLK YAZILI MAHSULLERİNDEN AHMED-İ YESEVÎ’NİN DÎVÂN-I HİKMET’İNDE MİRACİYE İZLERİ
Doç. Dr. İbrahim IŞITAN İBN HALDUN DÜŞÜNCESİNDE AHLAK-SİYASET İLİŞKİSİ VE GÜNÜMÜZ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAKIMINDAN ÖNEMİ
Doç. Dr. İbrahim KUNT CENTRAL ASIA CITIES IN THE HAZINI DIWAN
Doç. Dr. İsmail BULUT THE CONCEPT OF CIVILIZATION IN THE 19TH AND 20TH CENTURY ISLAMIC THOUGHT
Doç. Dr. Macid YILMAZ ORTA ASYA’DA MEDENİYET TASAVVURUNDA TASAVVUFİ GELENEK VE AHLAK EĞİTİMİ
Doç. Dr. Mehmet BİREKUL MÜZİK VE MEDENİYET: TÜRKİYE’DE DOĞU – BATI İKİLEMİNİN TARİHİ VE SOSYOLOJİK KÖKENLERİNİ MEHTER MARŞLARI ÜZERİNDEN BİR OKUMA
Doç. Dr. Mehmet YOLCU
Arş. Gör. Ayşe TOKAY
KUR’ÂN’DA BARIŞI ÇAĞRIŞTIRAN KAVRAMLARIN ANALİZİ (ER-RAĞIB’IN EL-MÜFREDÂT ÖRNEĞİ)
Doç. Dr. Muhammet Vehbi DERELİ MEZHEP TAASSUBU, TAKLİTÇİLİK VE DÖNEMİN EGEMEN ANLAYIŞLARININ KUR’AN YORUMUNA ETKİSİ
Ydr. Doç. Dr. Ejder ULUTAŞ
Yrd. Doç. Dr. İslam CAN
HOLLYWOOD SİNEMASININ MEDENİYET KURGULARI YA DA SİNEMAYI HEGEMONİK DİL VE ORYANTALİST OPERASYONLAR ÜZERİNDEN OKUYABİLMEK
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKMAN VAKIF MEDENİYETİMİZ VE GÜNÜMÜZE YANSIMALAR
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS KAZAKİSTAN COĞRAFYASINDAKİ DİNİ DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÖKÇEN 2011 TUNUS DEVRİMİ SONRASINDA TUNUS SİYASAL HAYATINDA EN-NAHDA PARTİSİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜÇÜK THE DYNAMICS OF THE QUR’AN CIVILIZATION
Yrd. Doç. Dr. Ali BAYKAN TÜRK-İSLAM MEDENİYETİNİN KORUNMASINDA EDEBİ ŞAİRLERİN ÖNEMİ (MEHMET AKİF ERSOY VE MAĞCAN CUMABAYEV ÖRNEĞİ)
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat BAYSAL KIRELİ YENİ CAMİİ VE AHŞAP ÜZERİ KALEM İŞLERİ
Yrd. Doç. Dr. Ali HATALMIŞ İLK İSLAM FETİHLERİNDE ESİRLERE İYİ DAVRANILMASINA DAİR ÖRNEKLER
Yrd. Doç. Dr. Ejder ULUTAŞ MEDENİYET KURUCU VE YIKICI BİR KAVRAMA PROLEGOMENA: TARİH FENOMENOLOJİSİ
Yrd. Doç. Dr. Fatma Nur TAKI İSLAM MEDENİYETİ’NİN TIBBİ GELİŞMELER AÇISINDAN DİĞER MEDENİYETLERLE OLAN ETKİLEŞİMİ
Yrd. Doç. Dr. Hacı Ahmet ŞİMŞEK
Şeyma BENLİ
FELSEFENİN MEDENİYET ÜZERİNE ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı İMAMOĞLU MODERN DÖNEM CİHADI (İSLAMOFOBİ) VERSUS GELENEKSEL GAZÂ KÜLTÜRÜ BİR BEDEVİLİK VE MEDENİLİK SERENCAMI
Yrd. Doç. Dr. İlyas ERPAY EĞİTİM AÇISINDAN BUHARA VE SEMERKANT MEDRESELERİNİN TÜRK İSLAM MEDENİYETİNDEKİ YERİ
Yrd. Doç. Dr. İslam CAN EROL GÜNGÖR’ÜN SOSYOLOJİK İMGELEMİNDE KÜLTÜR, DİN VE MEDENİYET İLİŞKİSİ
Yrd. Doç. Dr. İsmail BİLGİLİ TÜRKİSTAN’DA İLMİHAL KÜLTÜRÜNÜN ARKA PLANI: AHMED-İ YESEVÎ’NİN DİVÂN-I HİKMET’İNDE İSLAM İBADET İLKELERİ
Yrd. Doç. Dr. İsmail YALÇIN FIKIH PERSPEKTİFİNDEN YARATILIŞI DEĞİŞTİRME, FITRATI BOZMA VE İNSANLIĞIN GELECEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Kemal Enz ARGON HOW CAN TURKISH ACADEMIC RELIGIOUS STUDIES FACILITATE PEACE BUILDING WITH EUROPE AND NORTH AMERICA?
Yrd. Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK MEDENİYETLERİN BARIŞMASININ ÖNÜNDEKİ BİR BÜYÜK ENGEL: EVANJELİZM VE EVANJELİSTLER
Yrd. Doç. Dr. Muhammed ERSÖZ MEDENİYETİN KORUNMASININ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN TEMİNATI OLARAK DİL
Yrd. Doç. Dr. Muhammet Raşit AKPINAR HİNT ALT KITASI HUKUK BİRİKİMİNİN MEZHEPSEL UZLAŞMAYA KATKISINA BİR ÖRNEK: KEŞMİRİ’NİN İHTİLAF TEORİSİ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ BÜYÜK MOĞOL HANLARI DÖNEMİNDE (1196–1294) TAOİZM VE BUDİZM’İN STEPLERE NÜFUZU VE ETKİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Nihal ŞAHİN UTKU ORTAÇAĞ’DA HİNT OKYANUSU’NDA DOĞU-BATI ETKİLEŞİMİNDE MÜSLÜMAN TÜCCARIN ROLÜ
Yrd. Doç. Dr. Süleyman NAROL KUR’AN’DA MEDENİYET, NÜBÜVVET VE ŞEHİR İLİŞKİSİ
Asst. Prof. Dr. Abdin CHANDE REVISITING OR REFRAMING THE NARRATIVES OF THE MUSLIM GOLDEN AGE AND DECLINE THESIS IN THE LIGHT OF COMPARATIVE GLOBAL HISTORY
Asst. Prof. Dr. Imtiyaz Yusuf BUILDING ALLIANCES BETWEEN ISLAM AND BUDDHIST CIVILIZATIONS AMIDST RISING CONFLICTS.
Dr. Laurens de ROOIJ CORNERSTONES OF CIVILISATION: REGULATING RELIGION AND DEFINING ACCEPTABILITY
Dr. Radwan ZIADEH THE FAILED “ARAB TRANSITION”: WHAT WENT WRONG?
Dr. Seçil ÖZDEMİR 1970’Lİ YILLARDA ULUSLARARASI DEĞİŞİM VE SALT GÖRÜŞMELERİ
Dr. Seyed Hassan HOSSEIN THE FOUNDATIONS OF RELIGIOUS PLURALISM IN ISLAM
Dr. Syed Ghulam-Nabi FAI APPROACHES TO CONFLICT RESOLUTION FOR THE SAKE OF GLOBAL PEACE
Dr. Zeliha Üstün ARGON HOW MEDICINE AND PHYTOTHERAPY CAN CONTRIBUTE TO CROSS CULTURAL RELATIONS AND PEACE-BUILDING EFFORTS
Öğr. Gör. Ayşe YAŞAR ÜMÜTLÜ COMPARING OF IBN KHALDUN AND HERBERT SPENCER : VIEWS ON THE CONDUCT OF WAR&PEACE
Arş. Gör. Dr. Zeynep DİNÇER BERDİBEK GÖRSEL HAFIZADAN SÖZEL HAFIZAYA: HİLYE-İ SAADET VE ŞEMÂʽİL-İ ŞEMS-İ CİHÂN
Arş. Gör. Esat SABIRLI İSLAM İLİM MEDENİYETİNİN ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜNE İMAM MÂTURÎDÎ’NİN KATKISI: HASAN EL-BASRÎ’NİN KUR’AN YORUMUNA YÖNELTTİĞİ BAZI ELEŞTİRİLER MEYANINDA
Arş. Gör. Fatih İPEK İSLAM MEDENİYETİNDE EPİSTEMOLOJİK ÇOĞULCULUK ANLAYIŞININ KLASİK İSLAM DÜŞÜNÜRLERİNDEKİ İZLERİ VE EĞİTİMSEL DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Feyza DOĞRUYOL AMERİKA’DA MÜSLÜMAN ZENCİ BİR LİDER: WARİTH DEEN MUHAMMED VE BİR HAREKETİN DÖNÜŞÜM HİKAYESİ
Arş. Gör. Furkan ÇAKIR MEDENİYET-TEMEDDÜN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KUR’ANCI SÖYLEMİN YIKIMLARI
Arş. Gör. Kerime Nur EFLATUN MEDENİYET VE MİMARİ: ELHAMRA SARAYI ÖRNEĞİNDE ENDÜLÜS MEDENİYETİNE YÖNELİK FELSEFİ, SANATSAL VE BİLİMSEL BİR OKUMA
Arş. Gör. Mustafa Enes Kaan KILINÇ İBNİ CÜBEYR’E GÖRE SİCİLYA ADASI VE II. WİLLİAM İDARESİ ALTINDA SİCİLYA’DA MÜSLÜMANLARIN DURUMUNA BİR BAKIŞ
Arş. Gör. Yusuf Ziya KARİPEK LATİN AMERİKA’NIN GİZLİ GÖÇMENLERİ: MORİSKOSLAR
Mag. Tunahan DÜR MEDENİYETLER İTTİFAKI VE ÇATIŞMASI BAĞLAMINDA AVRUPA`DA YÜKSELEN İSLAMAFOBİ
İsa ABİDOĞLU SOSYOLOJİNİN İSLAMLA İMTİHANI: SOSYOLOJİNİN TOPLUMSAL BARIŞTAKİ ROLÜNE DAİR BİR ÖZELEŞTİRİ