SEMPOZYUM PROGRAMI


SEMPOZYUM YERİ

Sempozyum serimizin altıncısı, küresel ölçekte devam eden salgın dolayısıyla online olarak gerçekleştirilecektir


PROGRAM AKIŞI

22 MAYIS 2021 / CUMARTESİ
10.30 – 12.00 Açılış Programı ve Açılış Paneli
12.00 – 13.00 Ara / Coffee Break
13.00 – 14.15 I. Oturum / I. Session
14.15 – 14.30 Ara / Coffee Break
14.30 – 15.45 II. Oturum / II. Session
15.45 – 16.00 Ara / Coffee Break
16.00 – 17.15 III. Oturum / III. Session
17.15 – 17.30 Ara / Coffee Break
17.30 – 18.45 IV. Oturum / IV. Session

23 MAYIS 2021 / PAZAR
10.30 – 11.45 V. Oturum / V. Session
11.45 – 12.00 Ara / Coffee Break
12.00 – 13.15 VI. Oturum / VI. Session
13.30 Sonuç Bildirgesinin Okunması ve Kapanış

 

DETAYLI PROGRAM KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

Linkler oturumların başlama saatinden beş dakika önce aktif olacaktır. Katılımcılar linkler aktif olduktan sonra oturumlara giriş yapabilirler.

22 May 2021
23 May 2021

AÇILIŞ PANELİ / OPENING PANEL

BAŞKAN / CHAIR: Prof. Dr. Cem ZORLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
Rector, Necmettin Erbakan University

Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Vice Rector, Necmettin Erbakan University

Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Kyrgyzystan-Turkey Manas University, Faculty of Literature, Lecturer

Prof. Dr. Asım YAPICI
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Social Sciences University Of Ankara, Faculty of Islamic Studies, Lecturer

Ara / Coffee Break

1. SALON / SALOON 1 – I. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Süleyman NAROL

Prof. Dr. Remzi KAYA
Kur’ân-ı Kerim’de İnsân-ı Kâmil Ya Da Üstün İnsan
Perfect Human or Ubermensch in Qur’an

Dr. Faima İSRAFİLOVA
İnsanın Ahlaki Yapısına Kur’anî Yaklaşım
Qur’anic Perspective on Human’s Moral Structure

Dr. Öğr. Üyesi Nihat DURMAZ
Eskiden Yeniye Geçişte Güncellenen İnsan Algısı
Updated Human Perception in Transition from Past to Present

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÖRGÜN
Afîfüddîn Tilimsânî’de İnsanın Hilâfeti / The Khalifah of Man in Affiddin Tilimsâni

2. SALON / SALOON 2 – I. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÖKALP

Doç. Dr. Muhammet ÖZDEMİR
Post-colonial Individualism in the Context of Peirce’s Philosophy:
An Essay Based on Hegel’s Term of “Objective Spirit” and Searle’s Term of “Intentionality”
Pierce’in Felsefesinde Post-Kolonyal Bireyselcilik:
Hegel’in “Nesnel Tin” ve Searle’nin “Kasıtlılık” Terimlerine Dayalı Bir Makale

Dr. Nasir BABA
Quranic Teachers’ Experience of Integration with Public Education in North West, Nigeria:
A Note on Methodology and Sources
Kuzey-Batı Nijerya’da Kuran Öğretmenlerinin Devlet Okullarına Entegrasyon Sürecindeki Deneyimleri:
Metodoloji ve Kaynaklar Üzerine Bir Çalışma

Prof. Dr. Sc. Olena PREDKO
Religious Security as a Factor in Countering the Coronavirus Pandemic in Ukraine
Ukrayna’da Koronavirüs Pandemisine Karşı Bir Faktör Olarak Dini Güvenlik

3. SALON / SALOON 3 – I. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ

Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri DEMİR
Tanrı’nın Sesi Vicdan: Havâtır Kavramı Bağlamında Bir İnceleme
Concsious as the Voice of God: An Essay in the Context of Term “Havātir”

Arş. Gör. Hasan KILIÇ
Mekkî Sûrelerde Müşriklerin Ekonomik Kaynaklı Ahlâkî Zaaflarına Yönelik Eleştirel Söylem
The Critical Discourse on Polytheists’ Economically Sourced Moral Weaknesses in the Meccan Surahs

Arş. Gör. Sümeyye SAYĞIN
Bakara Suresi 155-157. Ayetler Bağlamında İmtihanlar Karşısında Müminin Tutumu
The Attitude of Believer Against Divine Tests in the Context of Verses 155-157 of Surah al-Baqara

Dr. Öğr. Üyesi Taha ÇELİK
Âcurrî’nin Ahlâku’l-Ulemâ’sında Ahlâka İlişkin Değerlendirmeler Ve Kütüb-İ Sitte’ye Ziyade Ahlak Hadisleri
Evaluations Related to Ethics in Al-Ajurry’s Akhlaq Al-‘Ulama and Ethical Hadiths in Addition to Al-Kutub Al-Sittah

Ara / Coffee Break

1. SALON / SALOON 1 – II. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Muhammet ÖZDEMİR

Doç. Dr. Hasan COŞKUN
Gelenek ve Modernizm Kıskacında Savrulan İnsan
The Human in Between Tradition and Modernism

Dr. Öğr. Üyesi Vedat TEZCAN
Deleuze’ün Fark Felsefesi Çerçevesinde İbrahim B. Edhem Menkıbelerini Yeniden Okumak
A Review of Ibrahim Ibn Adham’s Mankiba (Legends) within Deleuze’s Difference

Dr. Kemal Yavuz ATAMAN
Varoluş Keşfine Çağrı
A Call to Discovery of Existence

2. SALON / SALOON 2 – II. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Sami SAMANCI

Dr. Salaheddine Youcef Aziez
المشترك الدين ي خطوة إل ى التعايش وم حاربة التطرف
Aşırılıkla Mücadeleye Ve Birlikte Yaşayabilmeye Bir Adım Olarak Dini Ortak Payda

Dr. Öğr. Üyesi Omar Bin BOUDHAİNA
الضمير ف ي أدبيات التراث ال أخلاق ي عند المسلمين – دراسة ت حليلية
Müslüman Ahlaki Miras Literatüründe Vicdan – Analitik Bir Çalışma

Walid Marzouq Muhammad Salehi
دور المؤسسات الوقفية ف ي التمكين ال اقتصادي للأش خاص ذوي ال إعاقة – ي الترك النموذج
Engellilerin ekonomik olarak güçlendirilmesinde bağış kurumlarının rolü – Türk modeli –

Prof. Dr. Salih Mshush
ن حو تفعيل المناعة الروحية ف ي التعامل مع ال أوبئة قراءة ت حليلية ف ي كتب العلماء المسلمين ال أقدمين
Salgın Hastalıklarla Mücadelede Manevi Bağışıklığı Güçlendirmeye Dair
Eski (ilk dönem) Müslüman Alimlerin Kitaplarında Analitik Bir Okum

3. SALON / SALOON 3 – II. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Murat AK

Dr. Öğr. Üyesi M.Fatih Turanalp
Eğitim Teknolojisinden Teknolojinin Eğitimine: Yapay Zekâ, Nesnelerin İnterneti ve Makine Öğrenmesine Etik Bir Bakış
From Educational Technology to Education of Technology: An Ethical Overview Of Artificial Intelligence, Internet of Things and Machine Learning

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KIRTEPE
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Covid-19 Salgını Korkusu (Tokat Örneği)
The Fear of Covid-19 Pandemic Among Students of the Faculty of Theology: A Case of Tokat

Doç. Dr. Ali ÖGE
Uzaktan Eğitim Sürecinin Kur’an-ı Kerim Öğretimine Yansımaları
The Reflections of Distance Learning on Qur’an Classes

Araş. Gör. Dr. İrfan ERDOĞAN
Covid 19 Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim ve Akademik Dürüstlük: İlahiyat Fakültesi Örneği
Distance Learning and Academical Ethic During Covid 19 Pandemic: The Case Of Faculty of Theology

Ara / Coffee Break

1. SALON / SALOON 1 – III. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR

Professor David J. Goa
“Cilehane”: Shifts and Challenges to the Spiritual Life
“Çilehane”: Ruhani Yaşantının Değişim ve Zorlukları

Dr. Manotar Tampubolon
Law And Religion: Indonesian Tribal’s Religion Perspective
Yasa ve Din: Endonezya Kabilelerinin Din Algısı

Dr. Yevhen Kharkovshchenko
Religious security as a Factor of Resilience in a Pandemic Situation in Ukraine
Pandemi Sürecinde Ukrayna’da Bir Direnç Faktörü Olarak Dini Güvenlik

Bohdana Nosenok
Features of Ensuring Freedom of Religion and Other Sociocultural Rights During the Coronavirus Pandemic in Ukraine
Pandemi Sürecinde Ukrayna’da Din Özgürlüğü ve Diğer Sosyokültürel Hakların Sağlanmasının Özellikleri

2. SALON / SALOON 2 – III. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Sami SAMANCI

Hafsa bint Mahmoud Abu Samhadana
العجمة و أثرها ف ي علاقة المسلم ال أع جمي بالقرآن.. الترك ي أنموذجا
Dilde Kural Hatası ve Arap Olmayan
Müslümanları Kuran’la İlişkisine Etkisi … Türk Birey Modeli

Dr. Öğr. Üyesi Eid fathi
دور العــــلماء ف ي مواجهة ال أوبئة وال أزمات ف ي مصر عصر سلاطين المماليك
Memluk Sultanları Dönem
Mısır’da Salgın Ve Krizlerin Üstesinden Gelmede Alimlerin Rolü

Dr. Fadel Yunus Hüseyin
المعضلات ال أخلاقية بين تأنيب الضمير والوازع الدين ي
Vicdan Azabı ve Dini Yaptırım Arasında Etik İkilemler

Azhar Afif Abu Abdurrasyid & Hamid Fahmi Jamaluddin
مفهوم اإلميان عند سعيد النرسي و أاثره عل ى املسلمن ي األوائل
Said Nursî’ye Göre İnanç Kavramı ve İlk Müslümanlar Üzerindeki Etkileri

3. SALON / SALOON 3 – III. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Prof. Dr. Hikmet ATİK

Doç. Dr. Muhammet Vehbi DERELİ
Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitimle Arapça Öğretimi -NEÜ İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı ÖrneğiTeaching Arabic Through Online Courses During the Global Pandemic: The Case Of NEU Theology of Faculty Prep Class

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yıldız
Arap Edebiyatında İnsan ve Ahlâk: Sâlih b. Abdulkuddûs’ün Divanı Örneği
Human and Morality in Arab Literature: The Case of Sâlih Ibn Abdu’lquddûs

Dr. Öğr. Görevlisi Muhammed EFİL
Sözün Dinamizmini Yazının Durağanlığını Savunan Görüş Üzerine Bazı Değerlendirmeler
Some Evaluations on the View that Defends the Dynamism of the Word and the Stability of the Writing

Arş. Gör. Dr. Mahmut ÜSTÜN
Endülüs “Reconquista” Hareketleri Karşısında Şairlerin Tutumu: İstiğâse Şiirleri
The Attitude of the Poets Against Andulusian “Reconquista” Movement: Poems of Isthighâsah

Ara / Coffee Break

1. SALON / SALOON 1 – IV. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Prof. Dr. Mevlüt UYANIK

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir TANIŞ
Natüralistik Açıdan Ahlak ve Normatiflik
Morality and Normativeity from a Naturalistic Perspective

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAYA & Yusuf OKUMUŞ
Garaudy’e Göre Evrensel Ahlakın Temelleri
The Fundamentals of Universal Morality According to Garaudy

Doç. Dr. Mustafa EREN
Seküler Ahlakın İmkanı ve Felsefi Temelleri
The Possibility and Philosophic Foundations of Secular Morality

Dr. Şemsettin KARCI
Doğal Ahlak ve Evrensel Ahlakın İmkanı
The Possiblity of Natural and Universal Morality

2. SALON / SALOON 2 – IV. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Erhan TECİM

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaya
Modernite Sürecinde Aile Problemleri ve Hz. Peygamber’in Hayatında “Beş S” Örnekliği
Family Problems in the Modernity Process and the Example of “Five S” in the Life of the Prophet

Arş. Gör. Esra ERMİŞ VURAL
Sosyal Medyada Din Olgusu: Sunum ve İçerik Üzerine Bir Değerlendirme
Religion in Social Media: An Evaluation on Presentation and Content

Büşra BABUÇ
Türkiye’nin Toplumsal Yapısında Dönüşüm Yaşayan Kültür Ve Ahlaka; Seküler Hümanist Perspektifler Açısından Bir Bakış
Culture and Ethics Transformed in Turkey’s Social Structure; An Overview From the Secular Humanist Perspectives

3. SALON / SALOON 3 – IV. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Ahmet ARAS

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM & Prof. Dr. Hikmet ATİK
Şeyhülislam Halilefendi-Zade Cemâleddin Efendi’ye Sunulan Bir Kaside
An Ode Presented to Sheik al-Islam Halilefendi-Zade Cemaleddin Efendi

Doç. Dr. Murat AK
Sosyal ve Siyasal Şartların Bir Metnin İnşasına Etkisi:
Hüseyin Kazım Kadri’nin Türk Lugatı’nda Yer Alan İnsan Tavsifleri Üzerine
The Effects of Social and Political Circumstances on How a Text is Built:
On Human Description of Hüseyin Kazım Kadri in the Turkish Dictionary

Doç. Dr. Ali Fuat BAYSAL
Fetret Döneminin Osmanlı Tezyinatına Yansımaları
The Reflections of Ottoman Interregnum on Its Ornementation Art

Arş. Gör. Dr. Fatma Şeyma BOYDAK & Uzm. Sümeyra BOYDAK
Mimari Fonksiyonları ve Sağlık Hizmetleri Bakımından Anadolu Darüşşifaları
Anatolian Hospitals in Terms of Architectural Functions and Health Services

4. SALON / SALOON 4 – V. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Ali Fuat BAYSAL

Doç. Dr. Hülya TERZİOĞLU
Özgür Olmak Kaderimiz
To be Free is Our Destiny

Araş. Gör. Dr. Betül İZMİRLİ
Geçmişten Bugüne Reaksiyoner Bir Hareket Olarak “Ârif Yabancılaşması”
From Past to Present: “Scholarly Alienation” as a Reactionary Movement

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇETİNEL
İslam’da Fakirlik ve Zenginlik Olgusunu Tüketim Çağında Yeniden Okumak
Rereading the Concepts of Poverty and Wealth in Islam in the Era of Consumption

Öğr. Görevlisi Saadet İDER
Ezber Bir “Mahremiyetten” Mutlak Bir “Aleniyete”
From a Memorized “Privacy” to an Absolute “Publicity

5. SALON / SALOON 5 – V. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Ahmet AKMAN

Doç. Dr. Mücahit YÜKSEL
İslam Tarihinde Vuku Bulan Doğal Afetler, Salgınlar, Kıtlıklar ve Buna Karşı Müslümanların Tutumu
Natural Disasters, Pandemics, and Famines that Took Place in the Islamic History and the Attitude of Muslims Towards Them

Arş. Gör. Dr. Öznur Özdemir
Hz. Ömer’in Haraç Konusundaki İçtihadı Bağlamında Ekonomi Ahlak İlişkisi
Relationship between Economy and Ethics in the Context of Caliph Umar’s Jurisprudence on Extortion

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaya
el-Ezher’in İngiliz ve Fransız Sömürgeciliğine Karşı Mücadeledeki Rolü
The Role of Al- Azhar in the Fight Against Britihs and French Colonialism

Dr. Öğr. Üyesi Ali Dadan
Amvâs Vebası ve İslam Toplumunda Yaptığı Etkiler
The Plague of Amvâs and Its Effects on Islamic Society

Doç. Dr. Ahmet ARAS
Doğu Akdeniz’de Latinlerin Desteğiyle Kurulan Yönetimler ve Günümüzdeki Durumları
The Governments Established in the Eastern Mediterranean with the Help of Latins and Their Current Situation

6. SALON / SALOON 6 – V. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Murat AK

Aysun Kutbay
Nazan Bekiroğlu Romanlarında Din Olgusu
Religion in the Novels of Nazan Bekiroğlu

Arş. Gör. Dr. Ayşe PARLAKKILIÇ MUCAN
17. Asır Osmanlı Çözülmesini Edebi Bir Eser Üzerinden Okumak
Reading the Unraveling of Ottomans In 17th Century Through A Literary Text

Dr. Öğr. Görevlisi Muhammet Ali TEKİN
Hayatı Daha Yaşanılabilir Hale Getirmek İçin Üç Mesele -Mağara Hadisi Örneği
Three Points to Make Life Liveable – The Example of the Cave Hadith

Doç. Dr. Metin Uçar
Küresel Dünya’da İslam’ın Avrupa’daki Yüzü
The Face of Islam in Europe in the Global World

7. SALON / SALOON 7 – V. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL

Tunahan DÜR
Küresel Kapitalizm Ve Kriz Dönemlerinde Etik Değerler Erozyonu
The Loss of Ethical Values in Times of Gloabal Capitalism and Crisis

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇİL
Neoliberal Söylemde Birey, Beden Ve Ahlak: “Biyo-Vatandaş” Üzerine Bir İnceleme
Individual, Body And Morality in Neoliberal Discourse: A Study On “Bio-Citizen”

Doç. Dr. Ferhat Tekin
Covid-19 Salgını Bağlamında Sınırların Yönetimi ve Ahlakilik Söylemleri
Border Management and Morality Discourses in the Context of the Covid-19 Pandemi

Arş. Gör. Sefa ALTAY
İbn Haldun’da Umran, Ahlak ve Dindarlık İlişkisi
Relationship between Umran, Morality and Religiosity in the Works Ibn Khaldun

Ara / Coffee Break

4. SALON / SALOON 4 – VI. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Ferhat TEKİN

Prof. Dr. Mevlüt UYANIK
Yeni Bir Din Dilinin Gerekliliği -Covid-19 Sonrası Kurumsal ve Bireysel Dindarlık Üzerine Bir OkumaThe Necessity for a New Religious Discourse: An Overview of Post Covid-19 Institutional and Individual Religiosity

Doç. Dr. İbrahim TURAN
İslam Ahlak Geleneğinde Değerler: İbn Miskeveyh Örneği
Values in Islamic Value Tradition: The Case of Ibn Miskawayh

Doç. Dr.Mehmet Birekul
Kolektif Bilinç ve Toplumların Vicdanı:
Türk Modernleşmesinde Dini Dönüşümün Başat Bir Kavramı Olarak Vicdan
Collective Consciousness and Conscience of Societies:
Conscience as a Dominant Concept of Religious Transformation in Turkish Modernization

Zeynep BELMEN
Nurettin Topçu’da Ahlak ve Değer
Morality and Values in Nurettin Topçu’s Works

5. SALON / SALOON 5 – VI. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Dr. Öğr. Üyesi Necmeddin GÜNEY

Doç. Dr. Fatih ORHAN
Hukukî Normların Ahlâkîlik Sorunu Ve Fıkhın Buna Yaklaşımı
The Morality Problem of Legal Norms and the Way Fiqh Aprroaches It

Doç. Dr. Ahmet Akman
Koçi Bey Risalesinin Dönemin Din-Ahlak-Hukuk İlişkisi Çerçevesinde
Vakıf Hukuku Penceresinden Günümüze Sunduğu Perspektif
The Perspective Presented by the Koçi Bey Treatise from the Aspect of Foundation Law within
the Framework of the Relationship Between Religion-Morality-Law of the Period

Arş. Gör. Süleyman Şahin
Kriz Dönemlerinde Fıkıh: II. Meşrutiyet Dönemi İçtima-i Usul-i Fıkıh Söylemi
Fiqh in Times of Crisis: Ijtima-i Usûl-i Fiqh During the Second Constitutional Era

Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar Bölükbaş
İslam Hukuku-Ahlak İlişkisi Bağlamında İbadetlerin Kazandırmak İstediği Ahlaki Değerler
The Moral Values Prayers Aim to Form in People in the Context of Islamic Law-Morality Relationship

6. SALON / SALOON 6 – VI. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇETİNEL

Dr. Öğr. Görevlisi Kahraman BULGURCU
Kaos Ve Kriz Döneminde İlmi Hayat “Ebû Dâvûd Es-Sicistânî Örneği”
Scholarly Life During Chaos and Crisis: The Case of Abu Dâvud Al-Sicistânî

Arş. Gör. Dr. Fatma HAZAR
İbn Cüzeyy el-Gırnâtî’nin Kavânînu’l-Fıkhiyye İsimli Eserinde Fıkhî Hükümler ile Ahlakî Hükümlerin İçiçeliği
The Integrity of Jurisprudence and Moral Principles in Ibn Juzeyy al-Ghirnātī’s Work Entitled al-Kavānīnu’l-Fiqhiyya.

Doç. Dr. Abdullah ACAR
“Mahmud el-Beylûnî’nin (v.1085/1675)
Hulâsatu mâ Yahsulu Aleyhi’s-Sâ’ûn fî Edviyeti Def’i-Vebâ’i ve’t-Tâûn İsimli Eserinin Tanıtımı ve İçeriği” TERCÜMESİ
Introduction and Content of Mahmūd b. Bāilunī’s (d.1085/1675)
Manuscript Titled Hulāsatu mā Yahsulu ‘Aleyhi’s-Sā’ūn fī Edviyeti Def’i-Vebā’i ve’t-Tāūn

Arş. Gör. Furkan ÇAKIR
Kriz Dönemi Hadis Şerhçiliği (İbn Merzûk el-Hafîd Örneğinde)
Hadith Interpretation During Crisis: The Case of Ibn Marzuq al-Hâfid

Dr. Abdullah AKIN
Gelenek Ve Modernizm Ekseninde Değişen Fıkhi Yapının Medrese Gençliğine Etkisi
The Effect of Transforming Jurisprudencial Structure on The Young Students of Madrasah
in the Axis of Tradition and Modernism

7. SALON / SALOON 7 – VI. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Erhan TECİM

Dr. Öğr. Üyesi Hakan HEMŞİNLİ
Ahlâkın Kaynağı Olarak Akıl: İbn Miskeveyh Örneği
Reason as a Source of Morality: The Case of Ibn Miskawayh

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ERDEM
Ahlakın Değişkenliği ve İnsan İradesinin Ahlaki Davranışlar Üzerindeki Etkisi
The Versatility of Morality and the Effect of Human Will on Moral Behaviors

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhan ÜNLÜSOY
Nıetzsche’nin İnsan, Doğa ve Değer Anlayışının Günümüz Dünyasına Yansımaları: Nıetzscheci Bir Yaklaşım
Reflections Of Nietzsche’s Understanding Of Human, Nature And Values On Today’s World: A Nietzschean Approach

Fatma Nur BAHADIR
Kaos, Kriz Ve Dönüşüm Döneminde Ahlakın Sürdürülebilirliği
The Sustainability of Morality During Chaos, Crisis and Transition

KAPANIŞ / CLOSING

SONUÇ BİLDİRGESİNİN OKUNMASI VE KAPANIŞ / READING THE FINAL DECLARATION AND CLOSING