3. SALON / SALOON 3 – I. OTURUM – SESSION

22 May 2021
13:00 - 14:15
SALON / SALOON 3

3. SALON / SALOON 3 – I. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ

Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri DEMİR
Tanrı’nın Sesi Vicdan: Havâtır Kavramı Bağlamında Bir İnceleme
Concsious as the Voice of God: An Essay in the Context of Term “Havātir”

Arş. Gör. Hasan KILIÇ
Mekkî Sûrelerde Müşriklerin Ekonomik Kaynaklı Ahlâkî Zaaflarına Yönelik Eleştirel Söylem
The Critical Discourse on Polytheists’ Economically Sourced Moral Weaknesses in the Meccan Surahs

Arş. Gör. Sümeyye SAYĞIN
Bakara Suresi 155-157. Ayetler Bağlamında İmtihanlar Karşısında Müminin Tutumu
The Attitude of Believer Against Divine Tests in the Context of Verses 155-157 of Surah al-Baqara

Dr. Öğr. Üyesi Taha ÇELİK
Âcurrî’nin Ahlâku’l-Ulemâ’sında Ahlâka İlişkin Değerlendirmeler Ve Kütüb-İ Sitte’ye Ziyade Ahlak Hadisleri
Evaluations Related to Ethics in Al-Ajurry’s Akhlaq Al-‘Ulama and Ethical Hadiths in Addition to Al-Kutub Al-Sittah