5. SALON / SALOON 5 – V. OTURUM – SESSION

23 May 2021
10:30 - 11:45
SALON / SALOON 5

5. SALON / SALOON 5 – V. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Ahmet AKMAN

Doç. Dr. Mücahit YÜKSEL
İslam Tarihinde Vuku Bulan Doğal Afetler, Salgınlar, Kıtlıklar ve Buna Karşı Müslümanların Tutumu
Natural Disasters, Pandemics, and Famines that Took Place in the Islamic History and the Attitude of Muslims Towards Them

Arş. Gör. Dr. Öznur Özdemir
Hz. Ömer’in Haraç Konusundaki İçtihadı Bağlamında Ekonomi Ahlak İlişkisi
Relationship between Economy and Ethics in the Context of Caliph Umar’s Jurisprudence on Extortion

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaya
el-Ezher’in İngiliz ve Fransız Sömürgeciliğine Karşı Mücadeledeki Rolü
The Role of Al- Azhar in the Fight Against Britihs and French Colonialism

Dr. Öğr. Üyesi Ali Dadan
Amvâs Vebası ve İslam Toplumunda Yaptığı Etkiler
The Plague of Amvâs and Its Effects on Islamic Society

Doç. Dr. Ahmet ARAS
Doğu Akdeniz’de Latinlerin Desteğiyle Kurulan Yönetimler ve Günümüzdeki Durumları
The Governments Established in the Eastern Mediterranean with the Help of Latins and Their Current Situation