7. SALON / SALOON 7 – V. OTURUM – SESSION

23 May 2021
10:30 - 11:45
SALON / SALOON 7

7. SALON / SALOON 7 – V. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL

Tunahan DÜR
Küresel Kapitalizm Ve Kriz Dönemlerinde Etik Değerler Erozyonu
The Loss of Ethical Values in Times of Gloabal Capitalism and Crisis

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇİL
Neoliberal Söylemde Birey, Beden Ve Ahlak: “Biyo-Vatandaş” Üzerine Bir İnceleme
Individual, Body And Morality in Neoliberal Discourse: A Study On “Bio-Citizen”

Doç. Dr. Ferhat Tekin
Covid-19 Salgını Bağlamında Sınırların Yönetimi ve Ahlakilik Söylemleri
Border Management and Morality Discourses in the Context of the Covid-19 Pandemi

Arş. Gör. Sefa ALTAY
İbn Haldun’da Umran, Ahlak ve Dindarlık İlişkisi
Relationship between Umran, Morality and Religiosity in the Works Ibn Khaldun