6. SALON / SALOON 6 – VI. OTURUM – SESSION

23 May 2021
12:00 - 13:15
SALON / SALOON 6

6. SALON / SALOON 6 – VI. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇETİNEL

Dr. Öğr. Görevlisi Kahraman BULGURCU
Kaos Ve Kriz Döneminde İlmi Hayat “Ebû Dâvûd Es-Sicistânî Örneği”
Scholarly Life During Chaos and Crisis: The Case of Abu Dâvud Al-Sicistânî

Arş. Gör. Dr. Fatma HAZAR
İbn Cüzeyy el-Gırnâtî’nin Kavânînu’l-Fıkhiyye İsimli Eserinde Fıkhî Hükümler ile Ahlakî Hükümlerin İçiçeliği
The Integrity of Jurisprudence and Moral Principles in Ibn Juzeyy al-Ghirnātī’s Work Entitled al-Kavānīnu’l-Fiqhiyya.

Doç. Dr. Abdullah ACAR
“Mahmud el-Beylûnî’nin (v.1085/1675)
Hulâsatu mâ Yahsulu Aleyhi’s-Sâ’ûn fî Edviyeti Def’i-Vebâ’i ve’t-Tâûn İsimli Eserinin Tanıtımı ve İçeriği” TERCÜMESİ
Introduction and Content of Mahmūd b. Bāilunī’s (d.1085/1675)
Manuscript Titled Hulāsatu mā Yahsulu ‘Aleyhi’s-Sā’ūn fī Edviyeti Def’i-Vebā’i ve’t-Tāūn

Arş. Gör. Furkan ÇAKIR
Kriz Dönemi Hadis Şerhçiliği (İbn Merzûk el-Hafîd Örneğinde)
Hadith Interpretation During Crisis: The Case of Ibn Marzuq al-Hâfid

Dr. Abdullah AKIN
Gelenek Ve Modernizm Ekseninde Değişen Fıkhi Yapının Medrese Gençliğine Etkisi
The Effect of Transforming Jurisprudencial Structure on The Young Students of Madrasah
in the Axis of Tradition and Modernism