5. SALON / SALOON 5 – VI. OTURUM – SESSION

23 May 2021
12:00 - 13:15
SALON / SALOON 5

5. SALON / SALOON 5 – VI. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Dr. Öğr. Üyesi Necmeddin GÜNEY

Doç. Dr. Fatih ORHAN
Hukukî Normların Ahlâkîlik Sorunu Ve Fıkhın Buna Yaklaşımı
The Morality Problem of Legal Norms and the Way Fiqh Aprroaches It

Doç. Dr. Ahmet Akman
Koçi Bey Risalesinin Dönemin Din-Ahlak-Hukuk İlişkisi Çerçevesinde
Vakıf Hukuku Penceresinden Günümüze Sunduğu Perspektif
The Perspective Presented by the Koçi Bey Treatise from the Aspect of Foundation Law within
the Framework of the Relationship Between Religion-Morality-Law of the Period

Arş. Gör. Süleyman Şahin
Kriz Dönemlerinde Fıkıh: II. Meşrutiyet Dönemi İçtima-i Usul-i Fıkıh Söylemi
Fiqh in Times of Crisis: Ijtima-i Usûl-i Fiqh During the Second Constitutional Era

Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar Bölükbaş
İslam Hukuku-Ahlak İlişkisi Bağlamında İbadetlerin Kazandırmak İstediği Ahlaki Değerler
The Moral Values Prayers Aim to Form in People in the Context of Islamic Law-Morality Relationship